Zkušební metody pro hodnocení toxických plynů z výrobků pro drážní účely v rámci normy EN 45545

Zkušební metody pro hodnocení toxických plynů z výrobků pro drážní účely pro hodnocení výrobků pro drážní účely probíhají s použitím Smluvního indexu toxicity, tedy CIT - Conventional Toxicity Index, který se vypočítává ze získaných zkušebních údajů. Parametr CIT má totiž pro konkrétní materiály i výrobky charakteristický význam se dvěma hodnotami. CIT = výchozí hodnota × souhrnná hodnota. Souhrnná hodnota je odvozena z podílu emisní úrovně a také referenční úrovně plynné složky. Pokud nejde o stejné jednotky, převede se výchozí hodnota na jednotky k možnosti vykrátit jednotky souhrnné hodnoty a CIT je vždy bezrozměrný.

Kouřová komora a válcová pec

Tato kouřová metoda spočívá v opalování předem stanovené oblasti na povrchu zkušebního vzorku. Zkušební postup je v souladu s metodikou pro měření hustoty kouře výrobků určených pro drážní účely a zkušební zařízení a podmínky jsou popsány v EN ISO 5659-2 i s přídavnými informacemi o analýze plynů. Metoda válcová pec spočívá v opalování pouze malého kousku 1 g, který je oddělen ze zkušebního vzorku. Zkušební zařízení a podmínky jsou popsány v NF X70-100-2 s přídavnými informacemi o analýze plynů. Pro CIT výrobku pro drážní účely se využívá vždy pouze jedna metoda. Zkušební podmínky, které jsou stanovované pro použití, závisí na určení a umístění výrobku na drážním vozidle. Zvolené podmínky vždy reprezentují požáry, které mohou ohrozit výrobky v počátečním nebo rozvinutém stádiu požáru a to uvnitř nebo vně všech drážních vozidel.

Zkušební vzorky v kouřové komoře i ve válcové peci

Zkušební vzorek se v kouřové komoře vystaví sálavému teplu s plamenem hořáku či bez něj. Ve válcové peci se podmínky nastavují na jedinou teplotu či jedinou úroveň odsávání. Výrobky pro drážní účely ve válcové peci se zkouší při teplotě 600 °C, která reprezentuje požár až v rozvinutém stádiu. Z hlediska požadavků se používá zkouška poskytující nejvyšší hodnoty CIT, jako průměr z 3. zkušebních vzorků. Průběžný odběr vzorků i analýza zplodin hoření zajistí reálnější vyhodnocení potenciální toxicity veškerých zplodin hoření u výrobků pro drážní účely. Při metodě zkušební zařízení se tato sestává z kouřové komory podle EN ISO 5659-2 a z FTIR vzorkovacího systému, který musí být sestaven a provozován podle pokynů daného výrobce. Kalibrace kuželového zářiče musí odpovídat EN ISO 5659-2.

Kouřová komora, hustota kouře a analýza zplodin hoření metodou

Opacita kouře v průběhu hoření materiálu se stanovuje měřením útlumu paprsku bílého světla zplodinami. Celková míra útlumu, který je způsoben kouřem se vyjadřuje zlomkem, jehož čitatelem je intenzita světla, které je zachyceno fotometrickým detektorem právě po průchodu kouřem. Jmenovatelem je hodnota, která odpovídá průchodu světla při absenci kouře ještě před začátkem zkoušky. Analýza zplodin hoření a podstata nespojité FTIR plynové analýzy spočívá ve vzorkování a analýze plynů nacházejících se ve zplodinách, pomocí nespojité metody infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací, tedy FTIR. Tato metoda se používá pro identifikaci a kvantifikaci jednotlivých složek s různými jadernými vazbami, a to dvoj a víceatomových molekul.