Zkušební metody ČSN EN 45545 -2+A1 uvedeny v detailech

Pokud jde o hadicové montáže zabudované v hydraulických a pneumatických okruzích, ty jsou považovány z hlediska provozu drážního vozidla za zásadní. V akreditované laboratoři musí při testování projít testem plamene podle normy EN 15540, kdy jsou vystaveny po dobu nejméně 15 minut odolnosti minimálně 800 °C. Musí být splněny i požadavky na emise, tedy znečišťující látky podle velmi přísných limitů. Chování použitých materiálů a komponentů při požáru závisí na jejich přirozených vlastnostech, na jejich použití, uspořádání materiálů, tvaru, exponovaném povrchu a relativní hmotnosti i tloušťce materiálu. Produkty uvedené v normě EN 45545-2 jsou dále děleny do skupin podle použití v přístupných či otevřeně přístupných oblastech, třeba v kabině řidiče. Dále pak v obecných oblastech použití, venku či uvnitř a konkrétních oblastech použití, kam se řadí nábytek i elektrické a strojní zařízení.

Kategorie provozu a konstrukce podle normy EN 45545-1

Kategorie provozu a konstrukce se podle normy EN 45545-1 používají právě k určení stupně ohrožení, na kterém se zakládají požadavky. Touto částí jsou specifikovány zkušební postupy, zkušební podmínky a požadavky, které jsou dány pro každou úroveň ohrožení z hlediska chování. Požadavky jsou v současné době specifikovány do 25 úrovní, R1 až R25. Zkušební metody jsou uvedeny v detailech. Jde-li třeba o boční šíření plamene, provádí se zkoušky na vzorcích vertikálně zavěšených podle EN 5658-2. Stanovení optické hustoty kouře probíhá v souladu s EN 5659-2 pro tzv. jednokomorový test. Norma zahrnuje i předpisy pro stanovení tepla k uvolnění a velikosti hmotnostní ztráty. Kdy se využívá metody kuželového kalorimetru, podle EN 5660-1 či testování případných známek toxicity kouře podle NF X70-100 díly 1 a 2. Dále se provádí testy zážehu podle EN 11925-2 u malých dílů a jejich spalování prováděné i pro kapající materiály.

Akreditovaná zkušební laboratoř CZ testing institute s.r.o.

Například hadicové produkty musí při testování dosáhnout vysoké nehořlavosti pomocí použití speciálních pryžových směsí podle nejnovějších technologií zpracování. Používají se hadice pro nízké i vysoké tlaky, drážní aplikace do lokomotiv, vysokorychlostních, městských i regionálních vlaků, tramvají i příměstských vlaků pro metra včetně údržbových vozidel, které splňují požadavky normy EN45545-2 ve všech třídách. Nové materiály přináší pozitivní vlastnosti jako je poloměr ohybu pro podporu mnohem jednodušších konstrukcí a úsporu nákladů již při manipulaci a montáži. Například hadice pro kolejová vozidla jsou dodávány včetně hydrauliky, brzdových systémů i hydrostatiky. U pneumatik se zase myslí na brzdový systém, zavěšení a veškeré pomocné systémy. Chladicí systémy zahrnují vodní chlazení a klimatizaci. Patří sem i čerpání tekutin, jako je nafta nebo třeba voda pro hygienická zařízení a voda do topení. Pro veškerá kolejová vozidla, tedy lokomotivy, osobní i vysokorychlostní vlaky a tramvaje lze testovat materiály pomocí služeb akreditované zkušební laboratoře, jakou je společnost CZ testing institute s.r.o., která se současně podílí i na výzkumu a vývoji nových materiálů.