Politika kvality a prohlášení o politice kvality

7. 6. 2017

Prohlášení o politice kvality představuje dokument, kterým se společnost CZ testing institute s.r.o. řídí, jaké má zaměření na zákazníky, řízení, odpovědnost, nestrannost vedení a jaké má orientace na pracovníky, procesy, dodovatele a subdodavatele.

Základní myšlenkou zkušební laboratoře a jejich pracovníků je společná touha vytvářet budoucnost na principu dlouhodobé úspěšnosti, přidané hodnoty, služby zákazníkům, partnerům a okolí s vysokou profesionalitou a osobním mistrovstvím.

Zaměření na zákazníka:

 • Uvědomujeme si, že pouze náročný zákazník na globálním trhu nás může významně posunout mezi špičkové zkušební laboratoře.
 • Zákazník, jeho spokojenost, důvěra a loajalita jsou pro nás klíčovým aspektem.
 • Při definování cílů zkušební laboratoře je zákazník nedílnou součástí řetězení cílů.
 • Všichni pracovníci laboratoře svou pružnou reakcí efektivně plní požadavky zákazníka v podobě rychlého poskytnutí požadované služby při zachování vysoké kvality, co nejmenších nákladech v optimálním okamžiku.
 • Management laboratoře systematicky přezkoumává požadavky, poptávky, přání a potřeby zákazníků s podporou marketingových technik a tyto srozumitelně sděluje všem zaměstnancům.
 • Všichni pracovníci laboratoře jsou si vědomi svých odpovědností za úspěch celku a při péči o zákazníka autonomně hledají cesty a způsoby jak trvale svou činnost zlepšovat.
 • Dlouhodobá úspěšnost laboratoře je závislá na trvalém budování a rozvoji vztahů se zákazníky. Každý pracovník laboratoře by měl zákazníkovi poskytnout službu s maximální přidanou hodnotou a péčí.

 

Vedení pracovníků (Leadership):

 • Management zkušební laboratoře musí být vzorem a pozitivním příkladem chování, morálky a hodnot jak v osobním, tak v pracovním životě a zachovávat trvalé hodnoty etiky a občanské společnosti, které garantují dlouhodobou stabilitu a směr společnosti.
 • Management zkušební laboratoře účelně uplatňuje motivační a energetizační strategie vedoucí k osobnostnímu a profesnímu růstu všech pracovníků laboratoře. Je zodpovědný za vytvoření prostoru podporujícího osobní angažovanost a vzájemnou spolupráci pracovníků laboratoře vedoucí k trvalému zlepšování.
 • Management musí definovat jasně orientované vize, hodnoty, cíle a strategie. Při tom bere v potaz požadavky všech zainteresovaných stran a umožňuje pracovníkům laboratoře spolupodílet se na jejich definici.
 • Management při stanovování strategických cílů zkušební laboratoře bere v úvahu širší hlediska významná pro budoucnost společnosti jako je ochrana životního prostředí, společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj.
 • Management zkušební laboratoře se aktivně účastní a podporuje a poskytuje zdroje na procesy a projekty zlepšování.

 

Orientace na pracovníky:

 • Pracovníci jsou základem organizace, management podporuje a vyžaduje, aby plně využívali svých schopností a dovedností ve prospěch společnosti.
 • Management si uvědomuje obtížné nahraditelnosti znalostí a osobních zkušeností pracovníků. Váží si jich, poskytuje jim prostor pro osobní růst a podporuje sdílení znalostí a trvalého učení se. Pracuje na výchově a předávání znalostí mladší generaci pracovníků.
 • Jako pracovníci zkušební laboratoře všichni vystupujeme na venek jednotně se společnou vizí:  „Toužíme a pracujeme na dlouhodobé úspěšnosti, vytváříme hodnotu a službu partnerům, zákazníkům, společnosti a lidem, protože chceme být těmi, kteří jsou mistři ve svém oboru. To co děláme, je naše strategie.“
 • Při jednání s pracovníky a v pracovně právních vztazích aplikujeme zásady Etického kodexu a rovného postavení.
 • V rámci rozvoje společnosti jsou uplatňovány adaptační programy pro nové pracovníky.

 

Orientace na procesy:

 • Zkušební laboratoř identifikuje své činnosti, jako procesy s cílem měřit a řídit je k dosažení vyšší efektivnosti.
 • Procesní uspořádání umožňuje managementu a všem pracovníkům lépe pochopit vnitřní činnosti laboratoře, využít potenciál a odhalovat nedostatky.

 

Orientace na dodavatele a subdodavatele:

 • Zkušební laboratoř se svými dodavateli, buduje vzájemně prospěšné vztahy na základě vzájemné úcty, důvěry a otevřenosti, sdílí s dodavateli informace, hodnotí je a snaží se využít jejich znalostního potenciálu k vzájemnému prospěchu a zvýšení hodnoty pro zainteresované strany.
 • Zkušební laboratoř klade na dodavatele jasně definované požadavky na dodávky.

 

Řízení na základě faktů:

 • Management zkušební laboratoře systematicky sbírá, monitoruje a analyzuje data ve smyslu KPI ukazatelů vybraných procesů, na základě kterých přijímá rozhodnutí k řízení.
 • Management zkušební laboratoře plánuje klíčové ukazatele, upřesňuje a mění v závislosti na stavu a potřebách společnosti a systému managementu. 
 • Management zkušební laboratoře stanovuje reálné cíle jako motivaci pro zlepšení.

 

 

Princip společenské odpovědnosti:

 • Management zkušení laboratoře pravdivě informuje zainteresované strany o činnostech a výsledcích organizace.
 • Všichni pracovníci zkušební laboratoře jsou si vědomi důležitosti plnění požadavků právních a ostatních předpisů vztahujících se k činnosti zkušební laboratoře.
 • Management zkušební laboratoře trvale spolupracuje s univerzitami a regionálními školami, kde sdílí formou přednášek znalosti a správnou praxi, umožňuje studentům a akademickým pracovníků práce na projektech zlepšování a diplomových pracích.
 • Zkušební laboratoř dbá na své chování vůči životnímu prostředí efektivním využíváním zdrojů a energií, pořizováním šetrných technologií i nad rámec právních požadavků.
 • Management zkušební laboratoře si je vědom přínosů vzájemného hodnocení a porovnání s evropskými konkurenty, bude se účastnit soutěží a benchmarkingových aktivit s cílem identifikace a zlepšení své pozici na soutěžním trhu.
 • Naší základní odpovědností je dbát na bezpečnost svou i svých kolegů, přispívat náměty a postřehy ke zlepšování bezpečnosti práce a pracovního prostředí, protože se všichni chceme vracet k rodinám ve zdraví a v pořádku.

 

Prohlášení o politice kvality

 • Management zkušební laboratoře vnímá zkušebnictví jakou součást infrastruktury vědy, výzkumu a inovací.
 • Management laboratoře osobní angažovaností, zájmem a aktivitou přispívá ke správné odborné praxi, kvalitě zkoušení a poskytování služeb zákazníkům.
 • Management laboratoře se zajímá o úroveň služeb poskytovaných laboratoří s cílem trvalého zlepšování.
 • Management laboratoře si uvědomuje nezbytnost efektivního systému managementu kvality a zejména jeho vliv na vlastní kvalitu poskytovaných služeb a zkoušení.
 • Management laboratoře prohlašuje, že zkoušky budou vždy prováděny v souladu se stanovenými metodami a požadavky zákazníků.
 • Všechny osoby pracující ve zkušební laboratoři jsou povinny seznámit se s dokumentací kvality, řídit se ji a uplatňovat při své práci.
 • Management laboratoře se zavazuje v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17025 k trvalému zlepšování efektivnosti systému managementu.

 

Prohlášení o nestrannosti vedení

 • Vedení společnosti CZ testing institute s.r.o. prohlašuje, že bude podporovat činnost, rozvoj a aktivity zkušební laboratoře. Nebude žádným způsobem negativně zasahovat do činnosti zkušební laboratoře, nebude ovlivňovat průběh a výsledky zkoušení. Nebude ze své pozice činit nátlak na pracovníky zkušební laboratoře ve snaze ovlivnit průběh a výsledky zkoušek.
 • Vedení společnosti si uvědomuje zvláštního postavení zkušební laboratoře jako nezávislé třetí strany při posuzování shody tj. zkoušky a bude hájit zájmy zkušební laboratoře v ČR a též v zahraničí.
 • Vedení zkušební laboratoře bude dbát o prestiž, etické chování a svou dobrou pověst jako nezávislého a vysoce profesionálního poskytovatele zkoušek.

 

Z pozice vrcholového vedení vydávám politiku kvality a toto prohlášení o politice kvality.         

 

 

 

 

Ve Fryčovicích dne 1. 9. 2016                          Daniel Kudláček

                                                               vedoucí zkušební laboratoře

 

 

 

                                                                                             

 

<  Zpět na výpis