Metoda zkoušky reakce sedadel na oheň v rámci normy EN 45545

Metoda zkoušky reakce sedadel určených pro použití v oblasti drážní dopravy na oheň se provádí pomocí měření stanovených odezev při zkušebním vzorku, se provádí u sedadel pro cestující, včetně podloketní opěrky a opěrky hlavy, ale i samostatné podušky, u sklopného sedadla nebo sedadla řidiče. Zkouší se moment, kdy je vystaveno stanovenému zdroji vznícení ohně za dobrých větracích podmínek. Intenzity tepelné emise u hořícího zkušebního vzorku se uvádí v kW a musí se měřit kalorimetrickou metodou spotřeby kyslíku. Z těchto údajů se nakonec musí vypočítat MARHE.

Bezpečnostní upozornění

Zkouška reakce na oheň může být nebezpečná a při zkoušce může docházet k tvorbě toxického a nebezpečného kouře a plynů. Posuzují se všechna možná zdravotní nebezpečí a rizika. Nakonec jsou popsána a zajištěna bezpečnostní opatření. Kouř a plyny se musí z pracoviště odvádět a veškeré bezpečnostní pokyny se vydávají v písemné formě. Pro personál je nutno poskytnout odpovídající školení. Laboratorní personál kontroluje po celou dobu dodržování bezpečnostních pokynů. Pro systém napájení propanem jsou vyžadována zvláštní opatření, kdy zařízení, jako potrubí, přípojky a průtokoměry budou schváleny pro propan. Pro případ zhasnutí plamene hořáku se používá automatický uzávěr přívodu plynu, nebo vhodné zařízení, které musí být sledováno pověřenými osobami po celou dobu, kdy je v činnosti.

Pro hašení hořících zkušebních vzorků jsou nutná zvláštní opatření

V důsledku intenzivního hoření zkušebního vzorku je prováděno hašení a má být přítomen k zásahu další pracovník. Hasební prostředky musí být dostupné. Systém odsávání a odvodu kouře ze zkušebního zařízení se podobá nábytkovému kalorimetru popsanému v ISO/TR 9705-2. Průtok se měří Pitotovou trubicí či dvousměrnou sondou napojenou na snímač tlakového spádu. Zdrojem zapálení je hranatý hořák EN 45545. Zkouší se úplná sedadla pro cestující, která jsou příslušným způsobem úmyslně poškozená. Musí mít všechny opěrky i potah a musí se vykonat 3 zkoušky. Po každé zkoušce se zaznamenávají výsledky a průběh hoření sedadel se prezentuje grafem intenzity vývinu tepla v závislosti na čase a současně grafem MARHE v závislosti na čase vypracované pro zkušební etapu každé zkoušky. Pořizuji se také fotografie protokol o zkoušce.