Požární bezpečnosti v rámci normy EN 45545

Norma EN 45545 stanovuje požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků používaných na drážních vozidlech definovaných v EN 45545-1 z hlediska reakce na oheň. Pro stanovení veškerých úrovní nebezpečí se využívají jako základ třídicího systému a jsou použity i pro provozní i konstrukční kategorie definované v EN 45545-1. Stanovuje pro každou úroveň nebezpečí zkušební metody, zkušební podmínky i požadavky kladené na vlastnosti materiálů a výrobků z hlediska reakce na oheň. Návrh drážních vozidel a použitých výrobků zahrnuje omezení rozvoje požáru v případě možného vznícení s dosažením přijatelné úrovně bezpečnosti. V případě požáru musí být cestující a personál schopni evakuace do bezpečného místa bez cizí pomoci.

Pro všechny použité výrobky platí jisté zásady

Výrobky vyhovující nejvyšší úrovni vlastností z hlediska reakce na oheň nevyžadující další zkoušení jsou výrobky klasifikované jako A1 podle EN 13501-1 a všechny výrobky popsané v Rozhodnutí Komise 96/603/ES (96/603/EC), (v platném znění). Dále pak výrobky klasifikované jako A2-s1, d0 podle EN 13501-1, které se považují pouze za splňující požadavky z hlediska šíření plamene, uvolňování tepla a kouřových emisí. Mezní hodnoty toxických emisí musí splňovat požadavky R1 HL3 (CIT < 0,75). Patří sem i elektrické kabely splňující požárně - bezpečnostní požadavky EN 50306, EN 50264 nebo EN 50382, které se považují za splňující požadavky R15 a R16 pro odpovídající úroveň nebezpečí, nevyžadující další zkoušení.

Pravidla zařazování výrobků do skupin

Na výrobky s hořlavou hmotou < 10 g se nevztahují žádné požadavky ani při styku s jiným nesledovaným výrobkem. Pro hodnocení výrobků se bere v úvahu i ohrožená plocha každého výrobku, hořlavé hmoty výrobku a jejich styk s jiným hořlavým výrobkem, vodorovná vzdálenost od výrobku neodpovídajícího daným parametrům nebo svislá vzdálenost od výrobku neodpovídajícího parametrům. Bere se v úvahu, i když nejsou použité výrobky plně odděleny výrobkem splňujícím požadavek na požární integritu podle dané normy. Hořlavé hmoty výrobků se v takové skupině vždy sečítají. Sledované výrobky jsou ovlivňovány umístěním materiálů nebo prvků v konstrukci, svým tvarem i uspořádáním materiálů, jsou ohroženy zvoleným povrchem, a záleží i na poměrné hmotnosti a tloušťce materiálů. Řadí se do podskupin podle jejich základního umístění v interiéru nebo exteriéru a jejich konkrétního použití. Zda jde o nábytek, elektrotechnické nebo mechanické zařízení. Zde je stanoven soubor požadavků definující schopnost výrobků omezit rozvoj požáru na přijatelnou úroveň, a to z hlediska místa, ohrožených povrchů, geometrického uspořádání a základních vlastností.